Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 26.12.2021, TTMV Neuenkirchen