Lạy Chúa, xin cho lời chúng con nguyện, như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan.