Thánh Lễ Đầu Năm 01.01.2022 - Trung Tâm Hành Hương Bethen